ࡱ> ^`]%`nbjbjNN4x,,-<*HHHHHHHHprrrrrrhr9HHHHHrHHHHHHHHpHHpHHHH< 01DZHHp0HHHH(HHHHHHHHrrHHHHHHHH$ Wstp Tych co lubi las i wod, cisz i [wiergot ptakw, kontakt z natur i pikne widoki zachwyci krajobraz tego obszaru. Podziwia mo|na atrakcyjn rzezb terenu, uksztaBtowanie linii brzegowej i kolor wd [rdle[nych jezior, stare drzewa, gBazy narzutowe, cenne gatunki ro[lin i zwierzt oraz wiele innych walorw dzikiej przyrody, a tak|e zabytkowe miejsca. DrawieDski Park Narodowy wart jest odwiedzenia gBwnie przez miBo[nikw przyrody i turystyki kwalifikowanej. Teren na pewno zadowoli wdrujcych po lasach i nad wodami, le[ne drogi pozwol przemierzy wiksze odlegBo[ci rowerzystom, a Drawa dostarczy licznych wra|eD kajakarzom Jednym z gBwnych motyww utworzenia Parku byBa potrzeba ochrony szczeglnie cennych odcinkw rzek Drawy i PBocicznej wraz z otaczajcymi je lasami. Drawa (40 km w parku) na caBej dBugo[ci tworzy efektowne wwozy i doliny. Posiada szybki nurt, wartko[ci i ksztaBtem koryta upodabnia si do rzek grskich. Jest to jeden z najpikniejszych szlakw kajakowych w Polsce. Drugie, wschodnie rami Parku wytycza, charakterem zbli|ona do Drawy, rzeka PBociczna. Wa|nym elementem w pejza|u Parku jest cig jezior rynnowych, poBo|onych we wschodniej cz[ci, w zlewni rzeki PBocicznej. Charakteryzuj si one znaczn gBboko[ci, wydBu|onym ksztaBtem i stromymi zboczami. Na terenie Parku wystpuje okoBo 869 gatunkw ro[lin naczyniowych, z ktrych wiele podlega ochronie gatunkowej. Najwazniejszymi cechami wyr|niajcymi pod wzgldem geobotanicznym DrawieDski Park Narodowy jest wystpowanie tu buczyn pomorskich. Zachowane w dolinach rzek Drawy i PBocicznej w dobrym stanie (maBo znieksztaBcone) Bgi oraz olsy w r|nych odmianach dopeBniaj obrazu lasw tego obszaru. Szczegln opiek otaczane s wyjtkowo pikne dby i buki liczce ponad trzysta, a niekiedy i czterysta lat. Najstarsze z nich znajduj si w obszarach ochrony [cisBej "Radcin". Wa|nym elementem Parku s liczne torfowiska gBwnie pojeziernego pochodzenia, ktre s siedliskami wielu zbiorowisk szuwarowych i bagiennych. Zasady udostpnienia terenu DrawieDskiego Parku Narodowego dla turystyki Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)) w celu ochrony przyrodniczych i kulturowych walorw terenu DrawieDskiego Parku Narodowego wprowadza si nastpujce zasady udostpniania terenu Parku: 1 1. Do ruchu pieszego przeznaczone s przez caBy rok, od [witu do zmierzchu znakowane szlaki turystyczne, [cie|ki poznawcze i inne drogi wymienione w zaBczniku do regulaminu. 2. Zezwala si tak|e na poruszanie si rowerem lub na nartach po trasach udostpnionych do ruchu pieszego. 3. Dyrektor mo|e zezwoli na dostp w celach turystycznych tak|e do innych miejsc na terenie DPN. 2 Do ruchu pojazdw dostpne s drogi wymienione w zaBczniku do regulaminu. 3 1. Do uprawiania turystyki kajakowej dostpna jest rzeka Drawa od 1 lipca do 15 marca. 2. Przez caBy rok dozwolony jest spByw Korytnic od mostu Bogdanka do biwaku Bogdanka. 3. Uprawianie turystyki kajakowej lub inne u|ywanie sprztu pBywajcego na innych akwenach nie jest dozwolone. 4 1. Do biwakowania udostpnione s miejsca wymienione w zaBczniku do regulaminu. 2. Na miejscach biwakowania dozwolone jest palenie ognisk w wyznaczonych do tego celu miejscach. 3. Zabronione jest zanieczyszczanie miejsc biwakowania i ich ssiedztwa. Zabronione jest u|ywanie proszkw do prania, pBynw do mycia naczyD oraz innych detergentw i [rodkw powierzchniowo czynnych w sposb zagra|ajcy ich przedostaniu si do rzeki Drawy. 5 1. Przewodnik grupy zorganizowanej, realizujcej wsplny program, nie bdcy pracownikiem DPN, musi posiada upowa|nienie dyrekcji DPN. 2. Nie jest dozwolone organizowanie na terenie DPN imprez, a w szczeglno[ci: rajdw samochodowych, motocyklowych, zawodw wdkarskich. Organizowanie innych imprez wymaga zgody dyrektora DPN. 6 Wody DPN dopuszczone s do wdkowania na zasadach okre[lonych w "regulaminie amatorskiego poBowu ryb". 7 Za wstp i korzystanie z walorw przyrodniczych DPN pobierane s opBaty. Zasady pobierania opBat reguluje zarzdzenie dyrektora DPN. OpBaty nale|y uiszcza w wyznaczonych do tego celu punktach. 8 Warto[ci dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego znajdujce si na terenie DrawieDskiego Parku Narodowego poleca si trosce wszystkich odwiedzajcych Park. 9 Na terenie Parku zabronione s wszelkie dziaBania mogce zniszczy lub zmieni naturalny krajobraz lub jego elementy, a w szczeglno[ci zabrania si: a) za[miecania i zanieczyszczania wd, powietrza i gleby, b) pBoszenia, chwytania lub zabijania dziko wystpujcych zwierzt oraz niszczenia nor, legowisk i gniazd, wybierania jaj i zbioru poro|y, c) uszkadzania i niszczenia ro[lin, d) palenia ognisk oraz biwakowania poza miejscami wyznaczonymi, e) zakBcania ciszy, f) zbioru dziko wystpujcych ro[lin i grzybw oraz ich cz[ci, g) u|ywania Bodzi motorowych i innego sprztu motorowego, h) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych. 10 Wszystkie formy udostpnienia terenu DPN mog by okresowo zawieszone w przypadku przekroczenia chBonno[ci poszczeglnych fragmentw Parku, konieczno[ci wynikajcej z prowadzonych zabiegw ochronnych lub w przypadku nadzwyczajnych zagro|eD przyrodniczych. 11 Naruszenie zasad obowizujcych w Parku podlega odpowiedzialno[ci na podstawie przepisw dotyczcych ochrony przyrody, ochrony [rodowiska, rozporzdzenia o utworzeniu DPN i zarzdzeD wewntrznych dyrektora DPN. Miejsca i trasy publiczne udostpnione do wykorzystania turystycznego na terenie DPN (zaBcznik do regulaminu udostpnienia DPN): Do turystyki kajakowej: Rzeka Drawa na caBej dBugo[ci w granicach Parku, od 1 lipca do 15 marca Rzeka Korytnica od mostu Bogdanka do biwaku Bogdanka. Do ruchu pieszego, rowerowego i narciarskiego: {Bty szlak turystyczny dookoBa jeziora Dubie   JLh23333.40555@GGNInIJKLLLӷ{o__]___Nhy_h.knCJOJQJaJUhy_hy_>*CJOJQJaJhy_CJOJQJaJhy_hy_5CJOJQJaJhy_hy_CJOJQJaJhy_hy_5CJOJQJaJhy_5CJOJQJaJhChC5CJOJQJaJhCCJOJQJaJhChCCJOJQJaJhC5CJOJQJaJhChC5CJOJQJaJ  0LhjRT\^\^fh gdy_$a$gdy_ $`a$gdC$a$gdCn lL N V X !####$d&f&n&p&@'B'J'L'((((**$*&*gdy_&*R++,*---Z.../0/:/1@1J1L122233.444.50555@gdy_Czerwony szlak turystyczny Drawno - Barnimie - Zatom - Moczele - GBusko - Elektrownia Kamienna - PBociczna - Osieczno, Zielony szlak turystyczny Zatom - Tragankowe Urwisko - Midzybr, Niebieski szlak turystyczny Moczele - jez. Ostrowiec, {Bty szlak turystyczny Pustelnia - jez. Ostrowiec - jez. GBuche - GBusko, Czarny szlak turystyczny jez. GBuche - osada Ostrowiec, Niebieski szlak turystyczny Jagoda - Karolinka - jez. Czarne - Ostrowiec - dolina Cieszynki, wraz z oznakowanym zej[ciem do Starej Wgorni czerwony szlak turystyczny ZaBom - dolina Cieszynki - Pustelnia - dolina PBocicznej - Drewniany KamieD - jez. Marta - Martwica - Martew, Niebieski szlak turystyczny Miradz - Dolina PBocicznej Niebieski szlak turystyczny Martwica - GBodne Jeziorka - Nowy Most Oznakowana [cie|ka poznawcza "Barnimie" Oznakowana [cie|ka poznawcza "Midzybr"* Wszystkie drogi udostpnione do ruchu samochodowego Grunty DPN w obszarze zabudowy miasta Drawno Do ruchu samochodowego i konnego: Drogi publiczne Droga dojazdowa do biwaku Barnimie Droga dojazdowa do biwaku Bogdanka Droga dojazdowa do biwaku Sitnica Droga dojazdowa do biwaku Pstrg Droga dojazdowa do biwaku Kamienna Do biwakowania: Miejsce biwakowania "Drawnik" Miejsce biwakowania "Barnimie" Miejsce biwakowania "Bogdanka" Miejsce biwakowania "Sitnica Miejsce biwakowania "Pstrg" Miejsce biwakowania "Kamienna" Do postoju pojazdw: Miejsce postoju jezioro Ostrowieckie Miejsce postoju Ostrowiec Miejsce postoju Pustelnia Miejsce postoju Drewniany KamieD Miejsce postoju jezioro Sitno Miejsce postoju Zakrt Raka Miejsce postoju Rogoznica Czego nie wolno w Parku Narodowym? 1) budowy lub rozbudowy obiektw budowlanych i urzdzeD technicznych, z wyjtkiem obiektw i urzdzeD sBu|cych celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody; 2) rybactwa, z wyjtkiem obszarw ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach ochronnych; 3) chwytania lub zabijania dziko wystpujcych zwierzt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci mBodocianych i form rozwojowych zwierzt, umy[lnego pBoszenia zwierzt krgowych, zbierania poro|y, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronieD zwierzt oraz ich miejsc rozrodu; 4) polowania, z wyjtkiem obszarw wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody; 5) pozyskiwania, niszczenia lub umy[lnego uszkadzania ro[lin oraz grzybw; 6) u|ytkowania, niszczenia, umy[lnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektw przyrodniczych, obszarw oraz zasobw, tworw i skBadnikw przyrody; 7) zmiany stosunkw wodnych, regulacji rzek i potokw, je|eli zmiany te nie sBu| ochronie przyrody; 8) pozyskiwania skaB, w tym torfu, oraz skamieniaBo[ci, w tym kopalnych szcztkw ro[lin i zwierzt, mineraBw i bursztynu; 9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i u|ytkowania gruntw; 10) palenia ognisk i wyrobw tytoniowych oraz u|ywania zrdeB [wiatBa o otwartym pBomieniu, z wyjtkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznajcy obszar za rezerwat przyrody; 11) prowadzenia dziaBalno[ci wytwrczej, handlowej i rolniczej, z wyjtkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony; 12) stosowania chemicznych i biologicznych [rodkw ochrony ro[lin i nawozw; 13) zbioru dziko wystpujcych ro[lin i grzybw oraz ich cz[ci, z wyjtkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznajcy obszar za rezerwat przyrody; 14) amatorskiego poBowu ryb, z wyjtkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych; 15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjtkiem szlakw i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznajcy obszar za rezerwat przyrody; 16) wprowadzania psw na obszary objte ochron [cisB i czynn, z wyjtkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psw pasterskich wprowadzanych na obszary objte ochron czynn, na ktrych plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczaj wypas; 17) wspinaczki, eksploracji jaskiD lub zbiornikw wodnych, z wyjtkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznajcy obszar za rezerwat przyrody; 18) ruchu pojazdw poza drogami publicznymi oraz poza drogami poBo|onymi na nieruchomo[ciach bdcych w trwaBym zarzdzie parku narodowego, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznajcy obszar za rezerwat przyrody; 19) umieszczania tablic, napisw, ogBoszeD reklamowych i innych znakw niezwizanych z ochron przyrody, udostpnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacj ekologiczn, z wyjtkiem znakw drogowych i innych znakw zwizanych z ochron bezpieczeDstwa i porzdku powszechnego; 20) zakBcania ciszy; 21) u|ywania Bodzi motorowych i innego sprztu motorowego, uprawiania sportw wodnych i motorowych, pBywania i |eglowania, z wyjtkiem akwenw lub szlakw wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznajcy obszar za rezerwat przyrody; 22) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaBcajcych rzezb terenu; 23) biwakowania, z wyjtkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznajcy obszar za rezerwat przyrody; 24) prowadzenia badaD naukowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku, a w rezerwacie przyrody - bez zgody organu uznajcego obszar za rezerwat przyrody; 25) wprowadzania gatunkw ro[lin, zwierzt lub grzybw, bez zgody ministra wBa[ciwego do spraw [rodowiska; 26) wprowadzania organizmw genetycznie zmodyfikowanych; 27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody organu uznajcego obszar za rezerwat przyrody. @vAA|BBDDEEFfFF&GGGGG2HzHHILINInIII,JhJJJgdy_JJK\KKK LJLLLLMMDNFNNN0Q2Q2R4RRRTTTTUU$a$gdy_gdy_LMmnhy_hCCJOJQJaJhy_hy_CJOJQJaJhy_hy_5CJOJQJaJUhVjV>X@X$Y&YYY`[b[2\4\ ^ ^_`aacceeee*h,hhhigdy_ii@kBkllllngdy_21h:py_. A!"S#7$7% H@H NormalnyCJ_HaJmHnHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k@, Bez listy-xl&45) * . / K  ^ & ' + , ~ q2378ijno p-hz{|H`n4mC)T3Vx *Hhi~8RSwxtu [ \ !!h!i!!!*"+"######$$%%%%&&''(()))) + +S+T+++,,--<-=--000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Ln9 &*@JUin78:;nCy_.knn@4 -@@@4@@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7& Verdana;SimSun[SO"1F F f'Tf'T$74--HP?y_2Przepisy porzdkoweDrawieDski Park Narodowy Jerzy Arsoba.Oh+'0 < H T`hpxPrzepisy porzdkoweDrawieski Park NarodowyJerzy ArsobaNormal.4Microsoft Office Word@d@4Ʊ@DZf'՜.+,0Lx  ,$przepisy, regulamin, rozporzdzenia rdo: DPNT-' Przepisy porzdkowe Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<>?@ABCDEFGHIJKLNOPQRSTVWXYZ[\_Root Entry F DZa1Table=WordDocument4xSummaryInformation(MDocumentSummaryInformation8UCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q