ࡱ> %`6bjbjNN7,,2zzzzF$vL$h )Nj `|(mzw0  d2$ V$0V Wiosenna naWAAnica PIESZY RAJD NA ORIENTACJ. 25 KWIETNIA 2009 REGULAMIN RAJDU I. INFORMACJE OGLNE 1. Wiosenna naWAAnica to impreza rekreacyjno-sportowa z rodzaju InO (impreza na orientacj) - pieszy rajd na orientacj o charakterze turystyczno-historycznym. 2. Celami rajdu s: - popularyzacja turystyki pieszej jako niekonwencjonalnego i zdrowego sposobu spdzania wolnego czasu; - poznanie walorw przyrodniczych i krajobrazowych terenw Pojezierza WaBeckiego oraz DrawieDskiego Parku Narodowego; - przybli|enie historii i roli WaBu Pomorskiego w czasie II wojny [wiatowej; - sprawdzenie wytrzymaBo[ci fizycznej oraz orientacji w terenie przy pomocy mapy i kompasu; - integracja [rodowiska ludzi o podobnych zainteresowaniach, zarwno w trakcie samego rajdu, jak i po nim, podczas dziaBaD relaksacyjnych; - wyBonienie zwycizcw rajdu, a co za tym idzie przyznanie nagrd. 3. Organizatorami Rajdu s: Klub Podr|nikw Arsoba Travel oraz Go[ciniec Dobrawa w Tucznie, przy wsparciu Grupy Rekonstrukcyjnej WaBcz. 4. Rajd odbdzie si w dn. 25 kwietnia 2009 r. ZgBoszenia uczestnictwa w rajdzie bd przyjmowane do dn. 21 kwietnia wBcznie. Po upBywie tego terminu tylko warunkowo, w zale|no[ci od mo|liwo[ci oraz ilo[ci zgBoszeD. Jak zgBasza si na rajd w cz[ci III. II. GAWNE ZASADY 5. Start i meta rajdu znajduj si w Go[ciDcu Dobrawa w Tucznie, przy ul. Mickiewicza 8. Uczestnik rajdu powinien zameldowa si na starcie rajdu w dniu 25 kwietnia, w godz. od 9:00 do 10:00. 6. Spotkanie organizacyjne odprawa przed rajdem rozpocznie si o godz. 10:00, na starcie rajdu. W czasie odprawy sdziowie rajdu przedstawi naj[wie|sze informacje o sytuacji militarnej w regionie, ruchach wojsk, obszarach dziaBania partyzantki itp., a tak|e poinformuj o sytuacji le[nej (np. mo|liwe przeszkody, sytuacja p/po|arowa). Nieobecno[ Uczestnika rajdu na tej odprawie nie zwalnia go od konieczno[ci przestrzegania regulaminu rajdu, natomiast pozbawi go istotnych informacji. 7. Uczestnicy mog startowa pojedynczo, mog tak|e w zespole, ktry mo|e skBada si maksymalnie z 4 (czterech) osb. Warunkiem sklasyfikowania ZespoBu jest dotarcie caBego ZespoBu na met, w takim skBadzie osobowym, w jakim startowaB. Uczestnicy powinni jak najwcze[niej poinformowa organizatorw o decyzji startowania w rajdzie w zespole i poda jego skBad. 8. Uczestnicy/ZespoBy rajdowe bd startowa w odstpach co 5 minut. Odstpy te mog zosta zmienione przez organizatorw, co bdzie zale|ne od oglnej ilo[ci zgBoszonych zespoBw. Kolejno[ startu poszczeglnych Uczestnikw/ZespoBw zostanie ustalona w drodze losowania. 9. Uczestnicy rajdu przed startem zobowizani s do zaznajomienia si z Regulaminem Rajdu oraz podpisania Karty ZgBoszeniowej startowej. 10. Wydawanie map, kart kontrolnych i numerw startowych dla Uczestnikw/ZespoBu nastpi na 3 minuty przed startem Uczestnika/ZespoBu. Organizatorzy na starcie dostarczaj kolorow kserokopi mapy topograficznej (skala 1:25 000) z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi, obszarem Parku Narodowego oraz innymi obszarami dziaBaD. U|ywanie wszelkich innych map w skali wikszej ni| te dostarczone przez organizatorw jest zabronione i grozi dyskwalifikacj Uczestnika/ZespoBu. Dyskwalifikacj grozi rwnie| u|ywanie GPS, a tak|e telefonw komrkowych w celach uBatwiajcych pokonywanie trasy. 11. GBwn zasad rajdu jest to, aby w limicie czasowym 8 godzin pokona ok. 31 km trasy, zaliczy najwiksz liczb Punktw Kontrolnych i uzyska najwiksz ilo[ punktw dodatkowych przy najmniejszej ilo[ci karnych, z jak najkrtszym czasem przej[cia. 12. Uczestnicy/ZespB mog zalicza kolejne Punkty Kontrolne (PK) w dowolnej kolejno[ci. Przy tym odnalezienie i potwierdzenie wszystkich punktw, oznaczonych jako Bunkier jest obowizkowe. 13. Punkt Kontrolny w terenie oznaczony jest plansz posiadajc wBasny numer. Przy niektrych punktach mog znajdowa si sdziowie. Warunkiem potwierdzenia obecno[ci na Punkcie Kontrolnym bdzie zaznaczenie kasownikiem, piecztk lub specjalnym mazakiem (bd znajdowa si one na Punktach Kontrolnych) odpowiedniego pola karty kontrolnej dla danego Punktu Kontrolnego. Je[li na Punkcie Kontrolnym nie bdzie |adnego narzdzia do potwierdzenia obecno[ci, nale|y u|y kodu (o wygldzie A123, znajdujcego si na planszy). W takim przypadku kod nale|y wpisa w odpowiedni rubryk Karty Kontrolnej. Je[li Uczestnik/ZespB nie posiada przy sobie dBugopisu, kod nale|y zapisa w telefonie komrkowym lub zapamieta i poda go sdziom na mecie. 14. Warunkiem sklasyfikowania Uczestnika/ZespoBu jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej wszystkich punktw, oznaczonych jako Bunkier oraz zameldowanie si na mecie. 15. O miejscu w klasyfikacji Uczestnika/ZespoBu w pierwszej kolejno[ci decyduje ilo[ zaliczonych Punktw Kontrolnych i dotarcie do mety w limicie czasowym 8 godzin. W drugiej kolejno[ci decyduje ilo[ otrzymanych punktw dodatkowych i karnych. Dopiero w trzeciej kolejno[ci decyduje najkrtszy czas przej[cia do mety. 16. Je[li po limicie czasowym 8 godzin Uczestnik/ZespB nie dotrze do mety, ka|de rozpoczte 30 minut opznienia kosztowa go bdzie rwnowarto[ zdobycia jednego Punktu Kontrolnego. 17. W ka|dym z Punktw Kontrolnych, oznaczonych jako Bunkier , Uczestnik/ZespB bdzie mgB skorzysta z przywileju zatrzymania czasu, na maksymalnie 30 minut. Tam te| Uczestnik bdzie mgB wzi udziaB w konkursach, za ktre mo|e zdoby dodatkowe punkty, liczce si w klasyfikacji. W przypadku ZespoBu ewentualne punkty dodatkowe zostan przyznane - za udziaB w konkursie pierwszego wytypowanego Uczestnika z danego ZespoBu. Przy tym wszyscy Uczestnicy bd mogli wzi udziaB w konkursach. Za ka|dy konkurs mo|na otrzyma 5 punktw dodatkowych (lub 0). Zasady konkursu zostan wyja[nione na miejscu. 18. Na okre[lonych, zaznaczonych na mapie obszarach, Uczestnik/ZespB mo|e napotka operujce grupy polskich partyzantw. Schwytany Uczestnik/ZespB otrzyma 5 punktw karnych i wpisan do Karty godzin schwytania, potwierdzon pieczci. Od tego czasu przez 1 godzin Uczestnik/ZespB bdzie bezpieczny i nawet schwytany ponownie, nie otrzyma punktw karnych. Po upBywie 1 godziny od schwytania Uczestnik/ZespB mo|e zosta schwytany ponownie z otrzymaniem kolejnych 5 punktw karnych. Za schwytanie rozumie si dotknicie dBoni partyzanta dowolnej cz[ci ciaBa Uczestnika, a w przypadku ZespoBu - jednego z Uczestnikw. Nie poddanie si przy schwytaniu (tj. brak wpisu w Karcie) grozi dyskwalifikacj Uczestnika/ZespoBu. 19.&(*@\f|Ϸ磋s[sG3&h Xh;IH5CJOJQJ\^JaJ&h Xh;5CJOJQJ\^JaJ/h XhJ=Z5B* CJOJQJ\^JaJph3/h Xh;IH5B* CJOJQJ\^JaJph3/h Xh;5B* CJOJQJ\^JaJph3&h Xh 5CJ/OJQJ\^JaJ//h Xh;IH5B* CJ0OJQJ\^JaJ0ph3/h Xh;IH5B*CJ0OJQJ\^JaJ0ph/h Xh;5B*CJ0OJQJ\^JaJ0ph F R h`,tX 7$8$H$gdebp 7$8$H$gd; $7$8$H$a$gd 6   " f İ{i{UDDD hqh;IHCJOJQJ^JaJ&hqh;5CJOJQJ\^JaJ#hqh;IHCJOJQJ\^JaJ#hqh;CJOJQJ\^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJ#h}h;5CJOJQJ^JaJ'hqh;5B* OJQJ\^Jph3 hq5CJOJQJ\^JaJ h;5CJOJQJ\^JaJ2h Xh;IH5>*B* CJOJQJ\^JaJph3f R (fhK͉wfUD hqhmCJOJQJ^JaJ hqh;IHCJOJQJ^JaJ hqhY ?CJOJQJ^JaJ#h}hY ?5CJOJQJ^JaJ hqhebpCJOJQJ^JaJ hqh\oCJOJQJ^JaJ hqhNoCJOJQJ^JaJ hqhCJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJ hqhfTCJOJQJ^JaJ hqh 4CJOJQJ^JaJ`,02VXhпᜋziUC222 hqh;CJOJQJ^JaJ#h}h5CJOJQJ^JaJ'hqh;5B* OJQJ\^Jph3 hqhCJOJQJ^JaJ hqh 2CJOJQJ^JaJ hqh3CJOJQJ^JaJ hqhQrCJOJQJ^JaJ#h}hm5CJOJQJ^JaJ hqhY ?CJOJQJ^JaJ hqhNoCJOJQJ^JaJ hqhmCJOJQJ^JaJhMQCJOJQJ^JaJ$.rt$NRlnXZ\^tͼͼzhWIWhzzh =CJOJQJ^JaJ hqhOCJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ hqhpxCJOJQJ^JaJh&CJOJQJ^JaJ hqhCJOJQJ^JaJ#h}h5CJOJQJ^JaJ hqh CJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJ hqhmCJOJQJ^JaJ hqhnCJOJQJ^JaJ"0,<vxz| .8>FHTbdVͼ͇͇ͪv͇͇͇͇e hqh CJOJQJ^JaJ hqhNoCJOJQJ^JaJ hqh'2CJOJQJ^JaJ#h}hC5CJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ hqhCJOJQJ^JaJ hqhCCJOJQJ^JaJ hqhpxCJOJQJ^JaJ hqhCJOJQJ^JaJ!Xx\ "$%&h+(,,-D/0j569;l[\]__a 7$8$H$gdM> 7$8$H$gd?- 7$8$H$gd 7$8$H$gd4P 7$8$H$gdC 7$8$H$gd;V ~ $!4!V!X!""" """$"&"("""$$$ $"$8$F$JvevSSB hqh?-CJOJQJ^JaJ#h}h?-5CJOJQJ^JaJ hqhOCJOJQJ^JaJ hqh CJOJQJ^JaJ hqhebpCJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}hebp5CJOJQJ^JaJ hqhCCJOJQJ^JaJ hqhNoCJOJQJ^JaJ hqh"CJOJQJ^JaJ hqh4PCJOJQJ^JaJF$%>%%%%%8&:&<'>'''$(&(0(D((((V*v*f+h+j+l+n++++̺̩yygU#h}h?-5CJOJQJ^JaJ#h}ht95CJOJQJ^JaJ hqh&CJOJQJ^JaJh&CJOJQJ^JaJ hqhpCJOJQJ^JaJ hqhM>CJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}hM>5CJOJQJ^JaJ hqht9CJOJQJ^JaJ hqh?-CJOJQJ^JaJ++(,,,,,,---$--.$.&.<.....B/D/F/H/J/L///////޻ޘއveeeSSއއ#h}htm5CJOJQJ^JaJ hqh[CJOJQJ^JaJ hqhOCJOJQJ^JaJ hqhAxCJOJQJ^JaJ hqhtmCJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}h?-5CJOJQJ^JaJ hqht9CJOJQJ^JaJ hqh?-CJOJQJ^JaJ hqhNoCJOJQJ^JaJ /////0L0N00000000023L345h5j5l5n5p555޻veTFhCJOJQJ^JaJ hqhXCJOJQJ^JaJ hqhOCJOJQJ^JaJ hqh"BCJOJQJ^JaJ hqhV)CJOJQJ^JaJ hqhtmCJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}htm5CJOJQJ^JaJ hqh}CJOJQJ^JaJ hqh?-CJOJQJ^JaJ hqhAxCJOJQJ^JaJ555555566"6$6.60626D6Z66667B74969;;;;X Yj[пﮝЮzhzfU hqhW,CJOJQJ^JaJU#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}h@i5CJOJQJ^JaJ hqh~r.CJOJQJ^JaJ hqh0ECJOJQJ^JaJ hqh}CJOJQJ^JaJ hqh@iCJOJQJ^JaJ hqhtmCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hqh"BCJOJQJ^JaJ Na okre[lonym, zaznaczonym na mapie obszarze, Uczestnik/ZespB mo|e napotka operujc zmotoryzowan grup |oBnierzy rosyjskiej Armii Czerwonej. To cz[ zbuntowanego oddziaBu, w ktrego rce dostaBa si broD z przyszBo[ci markery paintballowe. Wydaje si, |e ci szaleDcy upodobali sobie zabaw polegajc na strzelaniu do wszystkiego co tylko si rusza (chocia| pozostawanie w bezruchu wcale nie musi dawa gwarancji bezpieczeDstwa). Na mecie rajdu sdziowie obejrz ubranie i plecak ka|dego Uczestnika. Trafienie ([lad po farbie) ktregokolwiek z Uczestnikw skutkowa bdzie otrzymaniem przez Uczestnika/ZespB 10 punktw karnych. 20. Aby przebycie trasy byBo zakwalifikowane, Uczestnicy nie mog korzysta z |adnego [rodka lokomocji oraz pomocy osb trzecich. 21. Wszystkich Uczestnikw rajdu obowizuje absolutny nakaz noszenia w widocznym miejscu numeru startowego przez caBy czas od startu do mety. 22. Wszystkich Uczestnikw obowizuje bezwzgldne, obowizkowe odmeldowanie si po rajdzie do godziny 21.00 (dnia 25 kwietnia) w bazie rajdu czyli w Go[ciDcu Dobrawa w Tucznie, przy ul. Mickiewicza 8. Odmeldowanie podyktowane jest wzgldami bezpieczeDstwa. III. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 23. Kart ZgBoszeniow mo|na pobra z internetu z serwisu HYPERLINK "http://www.arsobatravel.pl" www.arsobatravel.pl i wypeBnion wysBa drog mailow lub poczt tradycyjn (adresy podane w Karcie). Mo|na tak|e zgBasza si telefonicznie (tel. kom. 601725 390). 24. Uczestnictwo w rajdzie kosztuje 30 zB od Uczestnika, pBatnych najpzniej przed startem. Jest to opBata za czynno[ci organizacyjne i materiaBy, zwizane z przygotowaniem trasy, mapy, punktw kontrolnych i in., oraz dla historycznej grupy rekonstrukcyjnej, paliwo, amunicj. W tej kwocie ka|dy Uczestnik bdzie miaB tak|e zapewnione: ciepBe napoje oraz wojskowe racje |ywno[ciowe w punktach kontrolnych Bunkier , wieczorem po rajdzie wsplne ognisko, a na nim gorca strawa z dziczyzny, piwo lub zimny napj, tak|e wieczorem dyskoteka z DJ w Go[ciDcu. 25. Klasyfikacja Uczestnikw/ZespoBw rajdu i wyBonienie zwycizcw zostan zakoDczone tak szybko, jak to bdzie mo|liwe, wieczorem w dniu rajdu. Wyniki zostan ogBoszone w czasie wieczornego ogniska, potem opublikowane w internecie na stronach serwisu HYPERLINK "http://www.arsobatravel.pl" www.arsobatravel.pl 26. Zwycizcy rajdu pierwsze 3 miejsca - otrzymaj nagrody gBwne. Dodatkowo nagrody pocieszenia zostan przyznane Uczestnikom/ZespoBom, ktrzy zajm miejsca: 4 i 7. W[rd nagrd znajd si m.in.: nocleg w Go[ciDcu Dobrawa, kupon rabatowy na wypraw Arsoba Travel, pami flash 4GB. 27. Uczestnicy sami pokrywaj koszty: przyjazdu do Tuczna i powrotu, noclegu i dodatkowego wy|ywienia oraz napoi. 28. Go[ciniec Dobrawa udostpnia solidn baz miejsc noclegowych, restauracj i bar alkoholowy, parking niestrze|ony, bezpBatny internet WiFi. IV. BEZPIECZECSTWO I ODPOWIEDZIALNOZ 29. Organizatorzy nie zapewniaj obowizkowego transportu dla Uczestnikow, ktrzy rezygnuj z kontynuowania trasy, aczkolwiek w miar mo|liwo[ci mog pomc i odtransportowa Uczestnikw do bazy. Pomoc dotyczy przede wszystkim sytuacji kryzysowych, kontuzji itd. 30. Na terenach le[nych obowizuje zakaz rozpalania i palenia ognisk, poruszania si po uprawach rolnych, szkBkach le[nych i terenach prywatnych oraz nakaz stosowania si do ostrze|eD umieszczanych w lesie przez Le[nictwo. 31. Na terenie DrawieDskiego Parku Narodowego obowizuj jeszcze bardziej rygorystyczne zasady odno[nie poruszania si po jego terenie itp. Z zasadami tymi mo|na zapozna si w internecie, na stronie DPN: HYPERLINK "http://www.dpn.pl" http://www.dpn.pl lub plik do pobrania na stronie: HYPERLINK "http://www.arsobatravel.pl/pl/Wiosenna_naWALnica_-_pieszy_rajd_na_orientacje,strona,108.html" http://www.arsobatravel.pl/pl/Wiosenna_naWALnica_-_pieszy_rajd_na_orientacje,strona,108.html 32. Obowizuje nakaz przestrzegania zasad poruszania si po drogach publicznych, przepisw ruchu drogowego oraz p-po|. 33. Wszyscy Uczestnicy zobowizani s do posiadania przy sobie dowodu to|samo[ci i telefonu komrkowego. Przyda si kompas, latarka i aparat fotograficzny. 34. W rajdzie nie mog uczestniczy osoby poni|ej 14 lat. Osoby niepeBnoletnie w wieku pow. 14 lat startuj i uczestnicz w rajdzie tylko pod opiek osb powy|ej 21 roku |ycia. Fakt ten jest odnotowywany, a ka|dy opiekun popisuje stosowny dokument w tej sprawie. 35. W Rajdzie Uczestnicy startuj na wBasn odpowiedzialno[, niezale|nie od warunkw pogodowych zastanych na trasie rajdu i w razie wypadku nie bd dochodzi oni odszkodowania od organizatorw. Fakt ten odnotowuje si poprzez podpisanie deklaracji przed Rajdem. 36. Szczegln uwag Uczestnicy powinni zwraca na bezpieczeDstwo poruszania si po obiektach historycznych, w stanie cz[ciowego lub peBnego rozkBadu (rozwaBu) ! 37. Organizatorzy zwracaj uwag na mo|liwo[ kontaktu w czasie rajdu, na trasie, ubrania i plecaka Uczestnika z farb pochodzc z kulek (amunicji) wystrzeliwanych z markerw paintballowych. Farba ta jest produkowana na bazie |elatyny spo|ywczej i teoretycznie powinna si spiera. W przypadku trwaBego pobrudzenia odzie|y czy plecaka lub innego wypadku zwizanego z u|ywaniem markerw paintballowych, Uczestnicy nie bd dochodzi odszkodowania od organizatorw. 38. Organizatorzy maj prawo wycofa Uczestnika z rajdu, z trasy, w przypadku stwierdzenia niezdolno[ci do kontynuowania wysiBku fizycznego podczas rajdu oraz w przypadku stwierdzenia zBamania przepisw niniejszego regulaminu. 39. Za skutki naruszenia przepisw Kodeksu Drogowego, prawa le[nego, regulaminu DPN i innych przepisw prawa Uczestnik odpowiada osobi[cie. 40. Wszyscy uczestnicy startujc w rajdzie wyra|aj zgod na publikacj ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z rajdu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). 41. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostan poinformowani najpzniej przed startem. 42. Organizatorzy nie odpowiadaj za straty poniesione i spowodowane przez Uczestnikw w czasie trwania rajdu. 43. Uczestnicy ubezpieczaj si we wBasnym zakresie. 44. Ostateczna interpretacja regulaminu nale|y do organizatorw. W sprawach spornych decyzja organizatorw jest decyzj ostateczn. Nieznajomo[ regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania. j[l[[[\\\\]R]T]V]X]]]]^^^^_ް|||jXG6 hqhBmCJOJQJ^JaJ hqhO2CJOJQJ^JaJ#h}hO25CJOJQJ^JaJ#h}hp5CJOJQJ^JaJ hqh~r.CJOJQJ^JaJ hqh?-CJOJQJ^JaJ#h}h?-5CJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJhzCJOJQJ^JaJhm3CJOJQJ^JaJ hqhW,CJOJQJ^JaJ hqhXCJOJQJ^JaJ____ _8_:_J_L______`D`````aa˹udSB hqhCJOJQJ^JaJ hqhnCJOJQJ^JaJ hqhXCJOJQJ^JaJ hqh\oCJOJQJ^JaJ hqh8TCJOJQJ^JaJ hqhpxCJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJ#h}h;5CJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}hpx5CJOJQJ^JaJ hqhO2CJOJQJ^JaJaaZarc*degBj|l`m~nnnpqrvvdwxJyyzV{|~h 7$8$H$gd9 7$8$H$gd;aZa\a^a`anapaaa b"b$bJbLbbb>cBclcncpcrc۸}jYHHY hqh}ZCJOJQJ^JaJ hqh9CJOJQJ^JaJ$hqhQr0JCJOJQJ^JaJ/jhqhQrCJOJQJU^JaJ)jhqhQrCJOJQJU^JaJhMQCJOJQJ^JaJ hqhQrCJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}hQr5CJOJQJ^JaJ$hqh5B* OJQJ^Jph3rctcvcxczd|ddddeeeeeffgggggidiiijjjʹʹʹʹʹʅۅtt_tG_/jhqh\oCJOJQJU^JaJ)jhqh\oCJOJQJU^JaJ hqh\oCJOJQJ^JaJ#h}h\o5CJOJQJ^JaJ hqhtCJOJQJ^JaJ hqhd2CJOJQJ^JaJ hqh1CJOJQJ^JaJ hqh9CJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}h95CJOJQJ^JaJj>j@jBjDjFjHjVjVkkkkkllTlxlzl|l~lll`mbmdmǵrǀraaOO>O hqhM>CJOJQJ^JaJ#h}hM>5CJOJQJ^JaJ hqhjCCJOJQJ^JaJh:CJOJQJ^JaJ hqhQrCJOJQJ^JaJ#h}hQr5CJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}h\o5CJOJQJ^JaJ hqh\oCJOJQJ^JaJ)jhqh\oCJOJQJU^JaJ$hqh\o0JCJOJQJ^JaJdmfmnzn|n~nnnnnnnnnnܺmYmYG5#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}hH5CJOJQJ^JaJ'hqh;5B* OJQJ\^Jph3'hqh;5B* OJQJ\^Jph3'hqh8T5B* OJQJ\^Jph3'hqh5B* OJQJ\^Jph3 hqhCJOJQJ^JaJ hqhQrCJOJQJ^JaJ hqhpCJOJQJ^JaJ hqhM>CJOJQJ^JaJ#h}hM>5CJOJQJ^JaJnnnHoJofohonopooooppp(p*p:pz@zxzzzzzzzzz"{${4{6{P{R{{{{{{{*|,|||ͻ͆͆͆ͻ͆͆͆͆uu hqhnCJOJQJ^JaJ hqhHCJOJQJ^JaJ#h}h;5CJOJQJ^JaJ#h}ht5CJOJQJ^JaJ#h}h$ 5CJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJ hqhfTCJOJQJ^JaJ hqhtCJOJQJ^JaJ.||||||}~~ݺxfWE4 hqhfTCJOJQJ^JaJ#h}h;5CJOJQJ^JaJh] 5CJOJQJ^JaJ#h}hq!%5CJOJQJ^JaJ h] h] CJOJQJ^JaJ#h] h] 5CJOJQJ^JaJh$ CJOJQJ^JaJ hqh CJOJQJ^JaJ hqh$ CJOJQJ^JaJ#h}ht5CJOJQJ^JaJ#h}h$ 5CJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJ"$<>ʂ̂24NPhjlnЃ02@BDƄȄބ*,ᜍ{{j hqhnCJOJQJ^JaJ#h}h;5CJOJQJ^JaJh] 5CJOJQJ^JaJ#h}hq!%5CJOJQJ^JaJ hqhfTCJOJQJ^JaJ hqh1CJOJQJ^JaJ hqh CJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJhy CJOJQJ^JaJ$Ѕ҅TVXZІ҆,.TXZ\^`468:<HJpr޻މމwfwwމމމ hqh$ CJOJQJ^JaJ#h}hq!%5CJOJQJ^JaJ hqh1CJOJQJ^JaJ#h}h;5CJOJQJ^JaJh] 5CJOJQJ^JaJ#h}h^5CJOJQJ^JaJ hqhnCJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJ hqhq!%CJOJQJ^JaJ(TX66 7$8$H$gdJ=Z 7$8$H$gd;r46 hqh.knCJOJQJ^JaJ hqhq!%CJOJQJ^JaJ hqhnCJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJ50P:pJ=Z/ =!n"S#7$7% DyK www.arsobatravel.plyK Phttp://www.arsobatravel.pl/yX;H,]ą'cDyK www.arsobatravel.plyK Phttp://www.arsobatravel.pl/yX;H,]ą'cDyK http://www.dpn.plyK >http://www.dpn.pl/yX;H,]ą'cDyK ]http://www.arsobatravel.pl/pl/Wiosenna_naWALnica_-_pieszy_rajd_na_orientacje,strona,108.htmlyK http://www.arsobatravel.pl/pl/Wiosenna_naWALnica_-_pieszy_rajd_na_orientacje,strona,108.htmlyX;H,]ą'cH@H NormalnyCJ_HaJmHnHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k@, Bez listy8U@8 \o HiperBcze >*B*ph22DEVWXm#M4x0o:, < N TcYAk8DY o!"#;$$$$%O&&(=))0***6++,\.?//071112000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000k8$%O&&12Z0X0X0Z006*X0X0X0Z0Z0tf VF$+/5j[_arcjdmn6txvlx|r6!"#$%'()*+FGIJKLMNOPQRSUXa6&HT6 rl"""''''g((2XXXX8@0( B S ?2\ hh^h`hH) ^`hH) 88^8`hH) ^`hH() ^`hH() pp^p`hH()  ^ `hH. @ @ ^@ `hH.  ^ `hH.\P 3\c 3\,g 3)Ԛ!) ")D3()b$()b%()b&.(c'.`c(.c.d!.Td".d3)d$()Lf%()f&()f'()f(()xg.g!..g"...,h3....ph$ .....h% ......i& .......' ........l( .........SR}Z }H] q!%W,?-~r.O2d2m3t9 < =M>Y ?"BjC0E;IHZXI4PMQ8TfTXJ=ZtmBmn.knebp]qQrHu"vxpxpO:@i^z9n1m X9$ RIb'2;t&"1 3q^y V) 2No_ [Ax\o} 4 C@$$$A''$$ 2 "(,.0XUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7& VerdanaAVerdana,Bold=Arial,Bold;SimSun[SO"1*҆Ԧ?&<j+\<j+\$n74222HP?;2Wiosenna naWAAnicaPIESZY RAJD NA ORIENTACJ Jerzy Arsoba Jerzy Arsoba Oh+'00@ Xd  Wiosenna naWAnicaPIESZY RAJD NA ORIENTACJJerzy Arsoba,REGULAMIN RAJDU - edycja 25 kwietnia 2009NormalJerzy Arsoba63Microsoft Office Word@dL@v@ga<j+՜.+,D՜.+,l( px REGULAMIN RAJDUARSOBA TRAVEL\2' Wiosenna naWAnica Tytup 8@ _PID_HLINKSA(JW ]http://www.arsobatravel.pl/pl/Wiosenna_naWALnica_-_pieszy_rajd_na_orientacje,strona,108.html3b~http://www.dpn.pl/34ihttp://www.arsobatravel.pl/34ihttp://www.arsobatravel.pl/3 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ[\]^`abcdefghijklmnoqrstuvwyz{|}~Root Entry F`^-mData W1Table_ WordDocument7SummaryInformation(pDocumentSummaryInformation8xCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q