ࡱ> '`&bjbj{P{P7::/::::$F:___!######$h, G_[___G____!__!__NE: :_5!0= _ E E________GG________2 $0 kosmiczna II Wiosenna nawaBnica PIESZY RAJD NA ORIENTACJ. 8 maja 2010 REGULAMIN RAJDU I. INFORMACJE OGLNE 1. II Wiosenna nawaBnica to impreza turystyczno-przygodowa z rodzaju InO (impreza na orientacj) - pieszy rajd na orientacj o charakterze kosmiczno-fantastycznym. 2. Celami rajdu s: - promowanie walorw turystycznych, krajoznawczych i przyrodniczych Gminy Kalisz Pomorski, - krzewienie postawy zdrowego wspBzawodnictwa na Bonie przyrody, - uczenie si zasad orientacji w terenie oraz czytania mapy, - integracja [rodowisk turystycznych - popularyzacja turystyki pieszej jako niekonwencjonalnego i zdrowego sposobu spdzania wolnego czasu; 3. Organizatorami Rajdu s: Klub Podr|nikw Arsoba Travel oraz Zachodniopomorski Klub Podr|nikw Bizary (w rejestracji), przy wsparciu Burmistrza i Gminy Kalisz Pomorski. 4. Rajd odbdzie si w dn. 8 maja 2010 r. ZgBoszenia uczestnictwa w rajdzie bd przyjmowane do dn. 6 maja wBcznie. Po upBywie tego terminu tylko warunkowo, w zale|no[ci od mo|liwo[ci oraz ilo[ci zgBoszeD. Jak zgBasza si na rajd w cz[ci III. II. GAWNE ZASADY 5. Start rajdu znajduje si w Kaliszu Pomorskim, budynek socjalny przy boisku "Orlik 2012" przy LO, ul. Wolno[ci 16. Uczestnik rajdu powinien zameldowa si na starcie rajdu w dniu 8 maja, w godz. od 9:00 do 10:30. 6. Spotkanie organizacyjne odprawa przed rajdem rozpocznie si o godz. 10:30, na starcie rajdu. W czasie odprawy sdziowie rajdu przedstawi naj[wie|sze informacje o sytuacji w regionie, obszarach ldowania i dywersji Obcych itp., a tak|e poinformuj o sytuacji le[nej (np. mo|liwe przeszkody, sytuacja p/po|arowa). Nieobecno[ Uczestnika rajdu na tej odprawie nie zwalnia go od konieczno[ci przestrzegania regulaminu rajdu, natomiast pozbawi go istotnych informacji. 7. Uczestnicy mog startowa pojedynczo, mog tak|e w zespole, ktry mo|e skBada si maksymalnie z 4 (czterech) osb. Warunkiem sklasyfikowania ZespoBu jest dotarcie caBego ZespoBu na met, w takim skBadzie osobowym, w jakim startowaB. Uczestnicy powinni jak najwcze[niej poinformowa organizatorw o decyzji startowania w rajdzie w zespole i poda jego skBad. 8. Uczestnicy/ZespoBy rajdowe bd startowa w odstpach co 5 minut. Odstpy te mog zosta zmienione przez organizatorw, co bdzie zale|ne od oglnej ilo[ci zgBoszonych zespoBw. Kolejno[ startu poszczeglnych Uczestnikw/ZespoBw zostanie ustalona w drodze losowania. 9. Uczestnicy rajdu przed startem zobowizani s do zaznajomienia si z Regulaminem Rajdu oraz podpisania Karty ZgBoszeniowej startowej. 10. Wydawanie map, kart kontrolnych i numerw startowych dla Uczestnikw/ZespoBw nastpi na 3 minuty przed startem danego Uczestnika/ZespoBu. Organizatorzy na starcie dostarczaj kolorow kserokopi mapy topograficznej (skala 1:25 000) z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi, obszarem Parku Narodowego oraz innymi obszarami dziaBaD. U|ywanie wszelkich innych map w skali wikszej ni| te dostarczone przez organizatorw jest zabronione i grozi dyskwalifikacj Uczestnika/ZespoBu. Dyskwalifikacj grozi rwnie| u|ywanie GPS, a tak|e telefonw komrkowych w celach uBatwiajcych pokonywanie trasy. 11. GBwn zasad rajdu jest to, aby w limicie czasowym 8 godzin odnalez najwiksz liczb Punktw Kontrolnych i uzyska najwiksz ilo[ punktw dodatkowych przy najmniejszej ilo[ci karnych, z jak najkrtszym czasem przej[cia trasy szasowanej na ok. 33 km. 12. Uczestnicy/ZespB mog zalicza kolejne Punkty Kontrolne (PK) w dowolnej kolejno[ci. Przy tym zameldowanie si na punkcie oznaczonym jako "STOP" jest obowizkowe. 13. Punkt Kontrolny w terenie oznaczony jest plansz posiadajc wBasny numer. Przy niektrych punktach mog znajdowa si sdziowie. Warunkiem potwierdzenia obecno[ci na Punkcie Kontrolnym bdzie zaznaczenie kasownikiem, piecztk lub specjalnym mazakiem (bd znajdowa si one na Punktach Kontrolnych) odpowiedniego pola karty kontrolnej dla danego Punktu Kontrolnego. Je[li na Punkcie Kontrolnym nie bdzie |adnego narzdzia do potwierdzenia obecno[ci, nale|y u|y kodu (o wygldzie np. A123, znajdujcego si na planszy). W takim przypadku kod nale|y wpisa w odpowiedni rubryk Karty Kontrolnej. Je[li Uczestnik/ZespB nie posiada przy sobie dBugopisu, kod nale|y zapisa w telefonie komrkowym lub zapamieta i poda go sdziom na mecie. 14. Warunkiem sklasyfikowania Uczestnika/ZespoBu jest zameldowanie si na punkcie oznaczonym jako "STOP" oraz zameldowanie si na mecie. 15. O miejscu w klasyfikacji Uczestnika/ZespoBu w pierwszej kolejno[ci decyduje ilo[ zaliczonych Punktw Kontrolnych i dotarcie do mety w limicie czasowym 8 godzin. W drugiej kolejno[ci decyduje ilo[ otrzymanych punktw dodatkowych i karnych. Dopiero w trzeciej kolejno[ci znaczenie ma czas przej[cia do mety. 16. Je[li po limicie czasowym 8 godzin Uczestnik/ZespB nie dotrze do mety, ka|de rozpoczte 30 minut opznienia kosztowa go bdzie rwnowarto[ zdobycia jednego Punktu Kontrolnego. 17. W punkcie oznaczonym jako "STOP" Uczestnik/ZespB bdzie mgB skorzysta z przywileju zatrzymania czasu, na maksymalnie 70 minut. Tam te| Uczestnik bdzie mgB wzi udziaB w konkursach, za ktre mo|e zdoby dodatkowe punkty, liczce si w klasyfikacji. W przypadku ZespoBu ewentualne punkty dodatkowe zostan przyznane - za udziaB w konkursie pierwszego wytypowanego Uczestnika z danego ZespoBu. Przy tym wszyscy Uczestnicy z ZespoBu bd mogli wzi udziaB w konkursach. Za ka|dy konkurs mo|na otrzyma 5 punktw dodatkowych (lub 0). Zasady konkursu zostan wyja[nione na miejscu. 18. Na okre[lonych, zaznaczonych na mapie obszarach, Uczestnik/ZespB mo|e napotka ldujce i operujce grupy Obcych. Schwytany Uczestnik/ZespB otrzyma 5 punktw karnych i wpisan do Karty godzin schwytania, potwierdzon pieczci. Od tego czasu przez 1 godzin Uczestnik/ZespB bdzie bezpieczny i nawet schwytany ponownie, nie otrzyma punktw karnych. Po upBywie 1 godziny od schwytania Uczestnik/ZespB mo|e zosta schwytany ponownie, z otrzymaniem kolejnych 5 punktw karnych. Za schwytanie rozumie si dotknicie dowoln cz[ci/wypustk/mack Obcego28@BDZvҺҦv^II5&h Xh;5CJOJQJ\^JaJ)h#&u5B* CJOJQJ\^JaJph3/h XhJ=Z5B* CJOJQJ\^JaJph3/h Xh;IH5B* CJOJQJ\^JaJph3/h Xh;5B* CJOJQJ\^JaJph3&h Xh 5CJ/OJQJ\^JaJ//h Xh;IH5B*CJ0OJQJ\^JaJ0ph/h Xh;5B*CJ0OJQJ\^JaJ0ph)h#&u5B*CJ0OJQJ\^JaJ0ph6 ^  \ * "tvH 7$8$H$gd#&u 7$8$H$gd; $7$8$H$a$gd &  ykYG8GYh#&uCJOJQJ\^JaJ#hqh;IHCJOJQJ\^JaJ#hqh;CJOJQJ\^JaJh#&uCJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJ#h}h;5CJOJQJ^JaJ'hqh;5B* OJQJ\^Jph3 hq5CJOJQJ\^JaJ h;5CJOJQJ\^JaJ2h Xh;IH5>*B* CJOJQJ\^JaJph3&h Xh;IH5CJOJQJ\^JaJ & 6 b 2 6 : ^ \ | * . b ʼۼ۪ۙۈwۈeTT hqhY ?CJOJQJ^JaJ#h}hY ?5CJOJQJ^JaJ hqhfTCJOJQJ^JaJ hqh 4CJOJQJ^JaJ h#&uh#&uCJOJQJ^JaJ#h}h;5CJOJQJ^JaJh#&uCJOJQJ^JaJ hqh;IHCJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJ&hqh;5CJOJQJ\^JaJLNXl "vܽnZH77 hqh;CJOJQJ^JaJ#h}h5CJOJQJ^JaJ'hqh;5B* OJQJ\^Jph3 hqhCJOJQJ^JaJ hqh 2CJOJQJ^JaJ hqh3CJOJQJ^JaJh& CJOJQJ^JaJh!uCJOJQJ^JaJ hqhQrCJOJQJ^JaJh#&uCJOJQJ^JaJ hqhmCJOJQJ^JaJ#h}hm5CJOJQJ^JaJ@BHLT±}l^lMl hqhpxCJOJQJ^JaJh&CJOJQJ^JaJ hqhCJOJQJ^JaJ#h}h5CJOJQJ^JaJ hqh CJOJQJ^JaJ hqhmCJOJQJ^JaJ hh>hmCJOJQJ^JaJ hh>hh>CJOJQJ^JaJhh>CJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJhx_CJOJQJ^JaJ>@<Rf24v$̾ݬyyyhhhVhVh#h}hC5CJOJQJ^JaJ hqhCCJOJQJ^JaJ hqhCJOJQJ^JaJ hqhpxCJOJQJ^JaJ hqhCJOJQJ^JaJ#h}h5CJOJQJ^JaJh =CJOJQJ^JaJ hqhOCJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ hqh CJOJQJ^JaJ "#%)*+P-.T37nY\>^B_^`a>b@b|b 7$8$H$gd; 7$8$H$gdM> 7$8$H$gd?- 7$8$H$gd 7$8$H$gd4P 7$8$H$gdC$r|~j|" Ϳޮޝ͝zhz#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}hebp5CJOJQJ^JaJ hqh"CJOJQJ^JaJ hqh4PCJOJQJ^JaJ hqh CJOJQJ^JaJho$CJOJQJ^JaJ hqhNoCJOJQJ^JaJ hqhCCJOJQJ^JaJ hqh'2CJOJQJ^JaJ" &!6!!j"""""""""""n######$пб|k|]|KK: hqhM>CJOJQJ^JaJ#h}hM>5CJOJQJ^JaJhJ CJOJQJ^JaJ hqhNoCJOJQJ^JaJ hqh?-CJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}h?-5CJOJQJ^JaJhC;CJOJQJ^JaJ hqhY CJOJQJ^JaJhY CJOJQJ^JaJ hqh CJOJQJ^JaJ hqhebpCJOJQJ^JaJ$$%%>&@&&&&&&&'''(()))))* **,*8**пбпޟ{jYjHj hqhNoCJOJQJ^JaJ hqht9CJOJQJ^JaJ hqh?-CJOJQJ^JaJ#h}h?-5CJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}ht95CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hqh&CJOJQJ^JaJh&CJOJQJ^JaJ hqhM>CJOJQJ^JaJ hqhpCJOJQJ^JaJ*******++.+>+,,>,@,V,,,,--N-P-ͻ͇͘veTvTvFTvhDYCJOJQJ^JaJ hqh[CJOJQJ^JaJ hqhOCJOJQJ^JaJ hqhAxCJOJQJ^JaJ hqhNoCJOJQJ^JaJ hqhtmCJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}h?-5CJOJQJ^JaJ hqh?-CJOJQJ^JaJ hqht9CJOJQJ^JaJ hqhCJOJQJ^JaJP-R-T-V-X-----------.X.Z..........////00"1ʹxgxV hqhV)CJOJQJ^JaJ hqhv444пykkykyZykykyI hqh}CJOJQJ^JaJ hqh@iCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hqhtmCJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}htm5CJOJQJ^JaJ hqhXCJOJQJ^JaJ hqhOCJOJQJ^JaJ hqh"BCJOJQJ^JaJh/CJOJQJ^JaJ hqhV)CJOJQJ^JaJ444&56677f77XnYpYrYtYLZ`ZZZ \\\\]޿ޮޠތziXXXGX hqhXCJOJQJ^JaJ hqhW,CJOJQJ^JaJ hqh@iCJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}h@i5CJOJQJ^JaJUhH)CJOJQJ^JaJ hqhtmCJOJQJ^JaJh/CJOJQJ^JaJ hqh~r.CJOJQJ^JaJ hqh}CJOJQJ^JaJ hqh0ECJOJQJ^JaJ dowolnej cz[ci ciaBa Uczestnika, a w przypadku ZespoBu - jednego z Uczestnikw. Nie poddanie si przy schwytaniu (tj. brak wpisu w Karcie) grozi dyskwalifikacj Uczestnika/ZespoBu. 19. Na okre[lonym, zaznaczonym na mapie obszarze, Uczestnik/ZespB mo|e napotka operujc zmotoryzowan grup komandosw. To cz[ zbuntowanego oddziaBu, w ktrego rce dostaBa si broD z przeszBo[ci markery paintballowe. Wydaje si, |e ci szaleDcy upodobali sobie zabaw polegajc na strzelaniu do wszystkiego co tylko si rusza (przy czym pozostawanie w bezruchu wcale nie musi dawa gwarancji bezpieczeDstwa). Na mecie rajdu sdziowie obejrz ubranie i plecak ka|dego Uczestnika. Trafienie ([lad po farbie) ktregokolwiek z Uczestnikw skutkowa bdzie otrzymaniem przez Uczestnika/ZespB 10 punktw karnych. 20. Aby przebycie trasy byBo zakwalifikowane, Uczestnicy nie mog korzysta z |adnego [rodka lokomocji oraz pomocy osb trzecich. 21. Wszystkich Uczestnikw rajdu obowizuje absolutny nakaz noszenia w widocznym miejscu numeru startowego przez caBy czas od startu do mety. 22. Wszystkich Uczestnikw obowizuje bezwzgldne, obowizkowe odmeldowanie si po rajdzie do godziny 22.00 (dnia 8 maja) na mecie rajdu czyli w [wietlicy wiejskiej w Starej Studnicy. Odmeldowanie podyktowane jest wzgldami bezpieczeDstwa. III. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 23. Kart ZgBoszeniow mo|na pobra z internetu z serwisu HYPERLINK "http://www.arsobatravel.pl" www.arsobatravel.pl i wypeBnion wysBa drog mailow lub poczt tradycyjn (adresy podane w Karcie). Mo|na tak|e zgBasza si telefonicznie (tel. kom. 603 405 550, 601725 390). 24. Uczestnictwo w rajdzie (wpisowe) kosztuje 30 zB od Uczestnika, pBatnych przelewem na konto podane w Karcie ZgBoszeniowej. Mo|liwe bdzie tak|e zapBacenie wpisowego na starcie rajdu, cho wtedy nie mo|emy zagwarantowa wszystkich [wiadczeD. Jest to opBata za czynno[ci organizacyjne i materiaBy, zwizane z przygotowaniem trasy, mapy, punktw kontrolnych i in., ciepBy posiBek i napoje na punkcie "stop", kieBbaski na wieczorne ognisko. Uczestnicy docieraj na start rajdu na wBasny koszt. 25. Klasyfikacja Uczestnikw/ZespoBw rajdu i wyBonienie zwycizcw zostan zakoDczone tak szybko, jak to bdzie mo|liwe, wieczorem w dniu rajdu. Wyniki zostan ogBoszone na mecie rajdu, potem opublikowane w internecie na stronach serwisu HYPERLINK "http://www.arsobatravel.pl" www.arsobatravel.pl 26. Zwycizcy rajdu pierwsze 5 miejsc - otrzymaj nagrody gBwne. Dodatkowo nagrody pocieszenia zostan przyznane Uczestnikom/ZespoBom, ktrzy zajm miejsca: 7 i 11. 27. Uczestnicy sami pokrywaj koszty: przyjazdu na rajd i powrotu, dodatkowego wy|ywienia oraz napoi. 28. Zwietlica wiejska w Starej Studnicy udostpnia miejsca noclegowe: 15 miejsc noclegowych na B|kach (nale|y si zgBasza w Karcie ZgBoszeniowej, trzeba mie wBasny [piwr), miejsca na podBodze (trzeba miec wBasn karimat i [piwr), miejsca na zewntrz do postawienia wBasnego namiotu. IV. BEZPIECZECSTWO I ODPOWIEDZIALNOZ 29. Organizatorzy nie zapewniaj obowizkowego transportu dla Uczestnikow, ktrzy rezygnuj z kontynuowania trasy, aczkolwiek w miar mo|liwo[ci mog pomc i odtransportowa Uczestnikw na met rajdu. Pomoc dotyczy przede wszystkim sytuacji kryzysowych, kontuzji itd. 30. Na terenach le[nych obowizuje zakaz rozpalania i palenia ognisk, poruszania si po uprawach rolnych, szkBkach le[nych i terenach prywatnych oraz nakaz stosowania si do ostrze|eD umieszczanych w lesie przez Le[nictwo. 31. Na terenie wojskowego poligonu drawskiego obowizuje zakaz poruszania si i przebywania osobom postronnym. Nale|y stosowa si do ostrze|eD umieszczanych w lesie przez wojsko. HYPERLINK "http://www.arsobatravel.pl/pl/Wiosenna_naWALnica_-_pieszy_rajd_na_orientacje,strona,108.html" 32. Obowizuje nakaz przestrzegania zasad poruszania si po drogach publicznych, przepisw ruchu drogowego oraz p-po|. 33. Wszyscy Uczestnicy zobowizani s do posiadania przy sobie dowodu to|samo[ci i telefonu komrkowego. Przyda si kompas, latarka i aparat fotograficzny. 34. W rajdzie nie mog uczestniczy osoby poni|ej 14 lat. Osoby niepeBnoletnie w wieku pow. 14 lat startuj i uczestnicz w rajdzie tylko pod opiek osb powy|ej 21 roku |ycia. Fakt ten jest odnotowywany, a ka|dy opiekun popisuje stosowny dokument w tej sprawie. 35. W Rajdzie Uczestnicy startuj na wBasn odpowiedzialno[, niezale|nie od warunkw pogodowych zastanych na trasie rajdu i w razie wypadku nie bd dochodzi oni odszkodowania od organizatorw. Fakt ten odnotowuje si poprzez podpisanie deklaracji przed Rajdem. 36. Organizatorzy zwracaj uwag na mo|liwo[ kontaktu w czasie rajdu, na trasie, ubrania i plecaka Uczestnika z farb pochodzc z kulek (amunicji) wystrzeliwanych z markerw paintballowych. Farba ta jest produkowana na bazie |elatyny spo|ywczej i teoretycznie powinna si spiera. W przypadku trwaBego pobrudzenia odzie|y czy plecaka lub innego wypadku zwizanego z u|ywaniem markerw paintballowych, Uczestnicy nie bd dochodzi odszkodowania od organizatorw. 37. Organizatorzy maj prawo wycofa Uczestnika z rajdu, z trasy, w przypadku stwierdzenia niezdolno[ci do kontynuowania wysiBku fizycznego podczas rajdu oraz w przypadku stwierdzenia zBamania przepisw niniejszego regulaminu. 38. Za skutki naruszenia przepisw Kodeksu Drogowego, prawa le[nego, wojskowego i innych przepisw prawa Uczestnik odpowiada osobi[cie. 39. Wszyscy Uczestnicy startujc w rajdzie wyra|aj zgod na publikacj ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z rajdu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). 40. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostan poinformowani najpzniej przed startem. 41. Organizatorzy nie odpowiadaj za straty poniesione i spowodowane przez Uczestnikw w czasie trwania rajdu. 42. Uczestnicy ubezpieczaj si we wBasnym zakresie. 43. Ostateczna interpretacja regulaminu nale|y do organizatorw. W sprawach spornych decyzja organizatorw jest decyzj ostateczn. Nieznajomo[ regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania. ]]^^>^B^D^^^^^^^B_D_F_H_`Z`^```{iXGX5#h}hpx5CJOJQJ^JaJ hqhBmCJOJQJ^JaJ hqhO2CJOJQJ^JaJ#h}hO25CJOJQJ^JaJ#h}hp5CJOJQJ^JaJ hqh~r.CJOJQJ^JaJ hqh?-CJOJQJ^JaJ#h}h?-5CJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJhzCJOJQJ^JaJ hqhW,CJOJQJ^JaJhm3CJOJQJ^JaJ``b`d`|`~```aa*a,a.aBaNaRabaaabb>b@b|b~bbbʹʨʹʗʉʉʉʨxeSS#h}hQr5CJOJQJ^JaJ$hqh5B* OJQJ^Jph3 hqhCJOJQJ^JaJhz\CJOJQJ^JaJ hqh\oCJOJQJ^JaJ hqh8TCJOJQJ^JaJ hqhpxCJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJ#h}h;5CJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJbbbbbBcDcFclcnccd`dddxdddddddddd̡n`NV/jhqh\oCJOJQJU^JaJ)jhqh\oCJOJQJU^JaJhQ6CJOJQJ^JaJ hqhd2CJOJQJ^JaJ hqh\oCJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}h\o5CJOJQJ^JaJ hQh9CJOJQJ^JaJ hQhQCJOJQJ^JaJhQCJOJQJ^JaJ hqh9CJOJQJ^JaJjjjjjjjj&k(kk*l4l6l8l:ll@llǵrdrǀVDD3 hqhM>CJOJQJ^JaJ#h}hM>5CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJh:CJOJQJ^JaJh_<CJOJQJ^JaJ hqhQrCJOJQJ^JaJ#h}hQr5CJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}h\o5CJOJQJ^JaJ hqh\oCJOJQJ^JaJ)jhqh\oCJOJQJU^JaJ$hqh\o0JCJOJQJ^JaJllmm m mmTmxmzmmmmnnnn,nHoJoNoPoϽᯡq]I'hqh8T5B* OJQJ\^Jph3'hqh5B* OJQJ\^Jph3 hqhCJOJQJ^JaJh-JCJOJQJ^JaJ h+ch+cCJOJQJ^JaJhQrCJOJQJ^JaJh+cCJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}hM>5CJOJQJ^JaJ hqhM>CJOJQJ^JaJh:+/CJOJQJ^JaJPodofooooooopp0p2p8p:pppppppppqq q$qvqxqqqųn]]nO]h+cCJOJQJ^JaJ hqhnCJOJQJ^JaJ hqhHCJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJ hqhfTCJOJQJ^JaJ#h}h;5CJOJQJ^JaJ#h}hO5CJOJQJ^JaJ#h}hH5CJOJQJ^JaJ'hqh;5B* OJQJ\^Jph3'hqh;5B* OJQJ\^Jph3qqrrr spsvsssptttttuuܺ{jXJ9J hHuhHuCJOJQJ^JaJhHuCJOJQJ^JaJ#jhHuCJOJQJU^JaJ hqh5CJOJQJ^JaJ hqhnCJOJQJ^JaJ hqhHCJOJQJ^JaJ#h}h;5CJOJQJ^JaJ#h}ht5CJOJQJ^JaJ#h}h$ 5CJOJQJ^JaJ hqhfTCJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJ!{46€Ā*,FH`bdfȁ "024pμ{jμ\h 4wCJOJQJ^JaJ hqh1CJOJQJ^JaJhy CJOJQJ^JaJ hqhfTCJOJQJ^JaJ hqh CJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJ#h}h;5CJOJQJ^JaJh>5CJOJQJ^JaJ#h}hq!%5CJOJQJ^JaJ h] h] CJOJQJ^JaJ$ptv΂ЂprƒDFHJ„҄ԄDHJLNPͿͮ͌͝{͌i͝{͌͝{W#h}hq!%5CJOJQJ^JaJ#h}h^5CJOJQJ^JaJ hqhq!%CJOJQJ^JaJ hqhnCJOJQJ^JaJ hqh1CJOJQJ^JaJ hqh CJOJQJ^JaJh>CJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJ#h}h;5CJOJQJ^JaJh>5CJOJQJ^JaJ pDH&& 7$8$H$gdJ=Z 7$8$H$gd;P$&(*, 8:`bއ$&̽̽ޚމޚxޚxg hqh.knCJOJQJ^JaJ hqhnCJOJQJ^JaJ hqhq!%CJOJQJ^JaJ hqh1CJOJQJ^JaJ#h}h;5CJOJQJ^JaJh>5CJOJQJ^JaJ#h}hq!%5CJOJQJ^JaJ hqh;CJOJQJ^JaJ hqh$ CJOJQJ^JaJ50P:pJ=Z/ =!n"S#7$7% DyK www.arsobatravel.plyK Phttp://www.arsobatravel.pl/yX;H,]ą'cDyK www.arsobatravel.plyK Phttp://www.arsobatravel.pl/yX;H,]ą'cDyK ]http://www.arsobatravel.pl/pl/Wiosenna_naWALnica_-_pieszy_rajd_na_orientacje,strona,108.htmlyK http://www.arsobatravel.pl/pl/Wiosenna_naWALnica_-_pieszy_rajd_na_orientacje,strona,108.htmlyX;H,]ą'cH@H NormalnyCJ_HaJmHnHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k@, Bez listy8U@8 \o HiperBcze >*B*ph/y/00LM^_`u/ .Bl:;M$fv R U p_0yZ0$ L!!["" #G#|#}##$%%&)''(v(("))+,--|.. //0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Z#$%% //Z00Z00X00Z0006*Z00X00X00Z00Z00t $ $*P-"14]``bdjlPoqu4w y{pP& !"#%&'()*+EFGIJKLMNOPQRT|bp&$HS&Pz !6!J!C&&&/XXX8@0( B S ?/\ hh^h`hH) ^`hH) 88^8`hH) ^`hH() ^`hH() pp^p`hH()  ^ `hH. @ @ ^@ `hH.  ^ `hH.\xW 3\Y 3\z 3W)W!)4X")lX3()X$()X%()Y&.LY'.Y(.Z.@Z!.xZ".Z3)e$()f%()@f&()xf'()f(()f.hz!..z"...z3....({$ .....p{% ......:& .......:' ........D;( .........qp}ZY }/H] > q!%W,?-~r.:+/O2d2m3t9C; < =M>Y ?"BjC0E;IHZXI4PMQ8TfTvQ6_ [Axmo$:Q\o} 4 C@蕳 / $*,XUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7& VerdanaAVerdana,Bold=Arial,Bold;SimSun[SO"1*҆F]S)W)Wy$n74//2QHX?;2Wiosenna naWAAnicaPIESZY RAJD NA ORIENTACJ Jerzy Arsoba Jerzy Arsoba Oh+'00@ Xd  Wiosenna naWAnicaPIESZY RAJD NA ORIENTACJJerzy Arsoba,REGULAMIN RAJDU - edycja 25 kwietnia 2009NormalJerzy Arsoba93Microsoft Office Word@S@v@ )՜.+,D՜.+,l( px REGULAMIN RAJDUARSOBA TRAVELW/' Wiosenna naWAnica Tytu 8@ _PID_HLINKSAJW]http://www.arsobatravel.pl/pl/Wiosenna_naWALnica_-_pieszy_rajd_na_orientacje,strona,108.html 4ihttp://www.arsobatravel.pl/ 4ihttp://www.arsobatravel.pl/  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]_`abcdefghijklmnpqrstuvxyz{|}~Root Entry FData V1Table^ WordDocument7SummaryInformation(oDocumentSummaryInformation8wCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q