ࡱ> '`BbjbjLULU7.?.?:zzzz$$J!:9 ; ; ; ; ; ; $,#h%_ _ !9 9 oN /z9 !0J!L&L&L&l_ _ J!2 0 filmowa III Wiosenna nawaBnica PIESZY RAJD NA ORIENTACJ 16 kwietnia 2011 REGULAMIN RAJDU I. INFORMACJE OGLNE 1. III Wiosenna nawaBnica to impreza turystyczno-przygodowa z rodzaju InO (impreza na orientacj) - pieszy rajd na orientacj w konwencji [wiata filmu. 2. Celami rajdu s: - promowanie walorw turystycznych, krajoznawczych i przyrodniczych Gmin Kalisz Pomorski i Tuczno, - krzewienie postawy zdrowego wspBzawodnictwa na Bonie przyrody, - uczenie si zasad orientacji w terenie oraz czytania mapy, - integracja [rodowisk turystycznych, - popularyzacja turystyki pieszej jako niekonwencjonalnego i zdrowego sposobu spdzania wolnego czasu, - dobra zabawa w konwencji [wiata filmu; 3. Organizatorami Rajdu s: Klub Podr|nikw Arsoba Travel, Gmina Kalisz Pomorski oraz Go[ciniec Dobrawa, przy patronacie i wsparciu Gminy Tuczno, filmowego serwisu internetowego Stopklatka.pl oraz firmy Bruno Tassi PBnoc. 4. Organizatorzy wybieraj sdziw rajdu, ktrych decyzje w sprawach klasyfikacji Uczestnikw s wi|ce. 5. Rajd odbdzie si w dn. 16 kwietnia 2011 r. ZgBoszenia uczestnictwa w rajdzie bd przyjmowane do dn. 10 kwietnia wBcznie. Po upBywie tego terminu tylko warunkowo, w zale|no[ci od mo|liwo[ci oraz ilo[ci zgBoszeD. Jak zgBasza si na rajd w cz[ci III. 6. Przygotowane s dwie trasy rajdu: - TRASA PODSTAWOWA ok. 38 km, punkty kontrolne trudniejsze do odnalezienia. Trasa dla osb z zaciciem turystycznym i orientacj w terenie. Zbirka i start w Kaliszu Pomorskim. - TRASA KRTKA ok. 18 km, Batwiejsze do odnalezienia punkty kontrolne. Trasa dostpna dla wszystkich, tak|e dla rodzin z dziemi i mBodzie|y. Dwa miejsca zbirki: w Kaliszu Pomorskim oraz w Tucznie. II. GAWNE ZASADY 7. Miejsce zbirki w Kaliszu Pomorskim to budynek socjalny przy boisku "Orlik 2012" przy LO, ul. Wolno[ci 16. Miejsce zbirki w Tucznie znajduje si w Go[ciDcu Dobrawa, ul. Mickiewicza 8. Uczestnik rajdu powinien zameldowa si w miejscu zbirki rajdu w dniu 16 kwietnia: - w godz. od 9:00 do 10:00 w Kaliszu Pomorskim na tras podstawow, - w godz. od 11:30 - 12:00 w Kaliszu Pomorskim na tras krtk, lub w godz. od 12:30 - 13:00 w Tucznie na tras krtk. 8. Uczestnicy przy zgBaszaniu si na rajd sami wybieraj tras, ktr zamierzaj pj[. Ewentualna pzniejsza zmiana decyzji bdzie mo|liwa najpzniej do momentu startu. Po wystartowaniu uczestnika / zespoBu, zmiana trasy nie bdzie mo|liwa. 9. Spotkanie organizacyjne odprawa przed rajdem odbdzie si przed rozpoczciem startowania ekip rajdu. W czasie odprawy organizatorzy / sdziowie rajdu przedstawi informacje organizacyjne a tak|e poinformuj o sytuacji le[nej (np. mo|liwe przeszkody, sytuacja p/po|arowa). Nieobecno[ Uczestnika rajdu na tej odprawie nie zwalnia go od konieczno[ci przestrzegania regulaminu rajdu, natomiast pozbawi go istotnych informacji. 10. Z uwagi na "filmowy" charakter tej edycji rajdu, Uczestnicy zobowizani s do stawienia si na start i do wystartowania w przebraniu, nawizujcym do stylistyki [wiata filmu, lub przynajmniej do posiadania gad|etu zwizanego z jakim[ filmem. Uczestnik nie posiadajcy przebrania lub gad|etu filmowego, nie zostanie wystartowany. W czasie trwania rajdu Uczestnicy mog zmieni ubranie / przebranie na inne, oraz zdj / schowa gad|ety zwizane z filmami, je[li uznaj to za wskazane np. z uwagi na wygod przej[cia. Na met Uczestnicy mog dotrze w dowolnym przebraniu, jednak organizatorzy prosz o przebranie / gad|ety u|yte na starcie. 11. Uczestnicy mog startowa pojedynczo, mog tak|e w zespole, ktry mo|e skBada si maksymalnie z 4 (czterech) osb. Warunkiem sklasyfikowania ZespoBu jest dotarcie caBego ZespoBu na met, jednocze[nie, w takim skBadzie osobowym, w jakim startowaB. Uczestnicy powinni jak najwcze[niej poinformowa organizatorw o decyzji startowania w rajdzie w zespole i poda jego skBad. 12. Uczestnicy/ZespoBy rajdowe bd startowa w odstpach co 3-4 minuty. Odstpy te mog zosta zmienione przez organizatorw, co bdzie zale|ne od oglnej ilo[ci zgBoszonych zespoBw. Kolejno[ startu poszczeglnych Uczestnikw/ZespoBw zostanie ustalona w drodze losowania. 13. Uczestnicy rajdu przed startem zobowizani s do zaznajomienia si z Regulaminem Rajdu oraz podpisania Karty ZgBoszeniowej startowej. 14. Wydawanie map, kart kontrolnych i numerw startowych dla Uczestnikw/ZespoBw nastpi na 3 minuty przed startem danego Uczestnika/ZespoBu. Organizatorzy na starcie dostarczaj kolorow kserokopi mapy topograficznej (skala okoBo 1:50 000) z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi oraz specjalnymi obszarami dziaBaD. U|ywanie wszelkich innych map ni| te dostarczone przez organizatorw jest zabronione i grozi dyskwalifikacj Uczestnika/ZespoBu. Dyskwalifikacj grozi rwnie| u|ywanie GPS, a tak|e telefonw komrkowych w celach uBatwiajcych pokonywanie trasy. 15. GBwn zasad rajdu jest to, aby w limicie czasowym: - 9 godzin dla trasy podstawowej, - 5 godzin dla trasy krtkiej, odnalez jak najwiksz liczb Punktw Kontrolnych i uzyska najwiksz ilo[ punktw dodatkowych, przy najmniejszej ilo[ci karnych, z jak najkrtszym czasem przej[cia trasy. 16. Uczestnicy/ZespB mog zalicza kolejne Punkty Kontrolne (PK) w dowolnej kolejno[ci. Zameldowanie si na punkcie oznaczonym jako "STOP" jest obowizkowe. 17. Punkt Kontrolny w terenie oznaczony jest plansz (tzw. lampionem) posiadajc wBasny numer. Warunkiem potwierdzenia obecno[ci na Punkcie Kontrolnym bdzie zaznaczenie kasownikiem, piecztk lub mazakiem (bd znajdowa si one na Punktach Kontrolnych) odpowiedniego pola karty kontrolnej dla danego Punktu Kontrolnego. Je[li na Punkcie Kontrolnym nie bdzie |adnego narzdzia do potwierdzenia obecno[ci, nale|y u|y kodu (o wygldzie np. A12, znajdujcego si na planszy). W takim przypadku kod nale|y wpisa w odpowiedni rubryk Karty Kontrolnej. Je[li Uczestnik/ZespB nie posiada przy sobie dBugopisu, kod nale|y zapisa w telefonie komrkowym lub zapamieta i poda go sdziom na mecie. 18. Niektre Punkty Kontrolne mog zosta oznaczone poprzez wicej ni| jedn plansz (lampion). Jednak tylko jedna plansza jest prawidBowa, tj. znajduje si we wBa[ciwym miejscu, oznaczonym na mapie oraz cechy jej umiejscowienia odpowiadaj nadanej nazwie. Inne plansze bd w zwizku z tym faBszywe. Warunkiem zaliczenia danego Punktu Kontrolnego bdzie zaznaczenie odpowiedniej rubryki Karty Kontrolnej kasownikiem, piecztk, specjalnym mazakiem lub u|ycie kodu - z tego prawidBowego lampionu. Je[li w danej rubryce danego Punktu Kontrolnego znajd si znamiona zaznaczeD wicej niz jednego lampionu, to dany Punkt Kontrolny nie zostanie zaliczony. Podobnie, je[li stwierdzona zostanie prba usunicia zaznaczenia lub zaznaczenie bdzie nieczytelne bdz niemo|liwe do identyfikacji - dany Punkt Kontrolny nie zostanie zaliczony. 19. Warunkiem sklasyfikowania Uczestnika/ZespoBu jest zameldowanie si na punkcie oznaczonym jako "STOP" oraz zameldowanie si na mecie. 20. O miejscu w klasyfikacji Uczestnika/ZespoBu w pierwszej kolejno[ci decyduje ilo[ zaliczonych prawidBowych Punktw Kontrolnych i dotarcie do mety w limicie czasowym okre[lonym dla danej trasy. W drugiej kolejno[ci decyduje czas przej[cia do mety. Dopiero w trzeciej kolejno[ci znaczenie ma ilo[ otrzymanych punktw dodatkowych i karnych. 21. Je[li w limicie czasowym okre[lonym dla danej trasy Uczestnik/ZespB nie dotrze do mety, ka|de rozpoczte 30 minut opznienia skutkowa bdzie kasacj jednego zaliczonego Punktu Kontrolnego. 22. W punkcie oznaczonym jako "STOP" Uczestnik/ZespB bdzie mgB skorzysta z przywileju zatrzymania czasu, na maksymalnie 45 minut. Tam te| Uczestnik bdzie m06>@BXtϷϟχs[C+[/hlh?r5B* CJOJQJ\^JaJph3/hlh;IH5B* CJOJQJ\^JaJph3/hlh;5B* CJOJQJ\^JaJph3&hlh 5CJ/OJQJ\^JaJ//hlh;IH5B*CJ0OJQJ\^JaJ0ph/hlh;5B*CJ0OJQJ\^JaJ0ph/hlh?r5B*CJ0OJQJ\^JaJ0ph/hlh#&u5B*CJ0OJQJ\^JaJ0ph/hlh?r5B*CJ0OJQJ\^JaJ0phf F V $ v 6 hZJLpL 7$8$H$gd ! 7$8$H$gd#&u 7$8$H$gd; $7$8$H$a$gd BϻyeSB1 hlh?rCJOJQJ^JaJ hlh#&uCJOJQJ^JaJ hlh;CJOJQJ^JaJ#hlh;5CJOJQJ^JaJ'hlh;5B* OJQJ\^Jph3&hlhq5CJOJQJ\^JaJ2hlh;IH5>*B* CJOJQJ\^JaJph3&hlh;IH5CJOJQJ\^JaJ&hlh;5CJOJQJ\^JaJ/hlh?r5B* CJOJQJ\^JaJph3/hlh#&u5B* CJOJQJ\^JaJph3  " ( 8 d  " F R T V v ˹ݥr`OO> hlh 4CJOJQJ^JaJ hlh?rCJOJQJ^JaJ#hlh;5CJOJQJ^JaJ hlh{CJOJQJ^JaJ hlh;IHCJOJQJ^JaJ hlh;CJOJQJ^JaJ&hlh;5CJOJQJ\^JaJ#hlh#&uCJOJQJ\^JaJ#hlh;IHCJOJQJ\^JaJ#hlh;CJOJQJ\^JaJ hlh#&uCJOJQJ^JaJ " r v z $FTn46<޿ޜzziiiXF#hlh=i+5CJOJQJ^JaJ hlh=i+CJOJQJ^JaJ hlh#&uCJOJQJ^JaJ hlh{CJOJQJ^JaJ hlhY ?CJOJQJ^JaJ#hlhY ?5CJOJQJ^JaJ hlh?rCJOJQJ^JaJh{CJOJQJ^JaJ hlh 4CJOJQJ^JaJ hlh;CJOJQJ^JaJ hlhfTCJOJQJ^JaJ<H @V\^`hͻveTeC2C hlh 2CJOJQJ^JaJ hlh3CJOJQJ^JaJ hlhGECJOJQJ^JaJ hlhQrCJOJQJ^JaJ hlh#&uCJOJQJ^JaJ hlh?rCJOJQJ^JaJ hlhmCJOJQJ^JaJ#hlhm5CJOJQJ^JaJ#hlhM5CJOJQJ^JaJ hlhY ?CJOJQJ^JaJ hlh=i+CJOJQJ^JaJ hlhi7CJOJQJ^JaJrHJLprtvϽ򬛬vdSSB hlhx_CJOJQJ^JaJ hlh;CJOJQJ^JaJ#hlh5CJOJQJ^JaJ'hlh;5B* OJQJ\^Jph3 hlh?8CJOJQJ^JaJ hlh-CJOJQJ^JaJ hlh !CJOJQJ^JaJ#hlh !5CJOJQJ^JaJ#hlhM5CJOJQJ^JaJ hlh3CJOJQJ^JaJh|ExCJOJQJ^JaJJLjl.8Zv пޝЌ{j{{XF5X hlh2ECJOJQJ^JaJ#hlh2E5CJOJQJ^JaJ#hlhM5CJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJJR#D&l()*n+-V...60r1226b=v> 7$8$H$gdM> 7$8$H$gd?- 7$8$H$gd 7$8$H$gd4P 7$8$H$gdC 7$8$H$gd;Tln>n24HJNP˺ˬ˛ˊ˺yhVD#hlh=i+5CJOJQJ^JaJ#hlhM5CJOJQJ^JaJ hlhpxCJOJQJ^JaJ hlh&CJOJQJ^JaJ hlh"CJOJQJ^JaJ hlh;CJOJQJ^JaJh'CJOJQJ^JaJ hlh?8CJOJQJ^JaJ hlh CJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJ#hlh5CJOJQJ^JaJP$"6"@"B"R#V#X###$$D&F&H&J&L&b&&&&&&&'$''ϽᬉwfUfUUDUDU hlhCJOJQJ^JaJ hlhpxCJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJ#hlh5CJOJQJ^JaJ#hlh~5CJOJQJ^JaJ hlh =CJOJQJ^JaJ hlhOCJOJQJ^JaJ#hlhO5CJOJQJ^JaJ#hlhM5CJOJQJ^JaJh'CJOJQJ^JaJ hlh=i+CJOJQJ^JaJ'''( (0(j(l(n(p(r()))))))**"*&*0*6*>*@*޼tccRAcc hlho$CJOJQJ^JaJ hlhNoCJOJQJ^JaJ hlh'2CJOJQJ^JaJ#hlhO5CJOJQJ^JaJ#hlhC5CJOJQJ^JaJ#hlhM5CJOJQJ^JaJ#hlh~5CJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJ hlhpxCJOJQJ^JaJ hlhCCJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJ@*L*Z*\*l*z****H+T+Z+^+h++++++B,D,,,---------{iWi#hlhM5CJOJQJ^JaJ#hlhebp5CJOJQJ^JaJ hlhNoCJOJQJ^JaJ hlh"CJOJQJ^JaJ hlh4PCJOJQJ^JaJh'CJOJQJ^JaJ hlh CJOJQJ^JaJ hlho$CJOJQJ^JaJ hlh'2CJOJQJ^JaJ hlhCCJOJQJ^JaJ--.Z.\.l......>///&020406080:0<0R0`000ͼ͚ͫzhzWFW hlhNoCJOJQJ^JaJ hlh?-CJOJQJ^JaJ#hlhM5CJOJQJ^JaJ#hlh?-5CJOJQJ^JaJh?M,CJOJQJ^JaJ hlhY CJOJQJ^JaJ hlhX>,CJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJ#hlhM5CJOJQJ^JaJ#hlhM>5CJOJQJ^JaJ hlh?-CJOJQJ^JaJ hlhJ CJOJQJ^JaJb=d=f=h======4>6>v>z>|>>>>>8?:?T???ɸɸtfUD hlhX>,CJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJh?M,CJOJQJ^JaJ hlhtmCJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJ hlhNoCJOJQJ^JaJ hlht9CJOJQJ^JaJ hlh?-CJOJQJ^JaJ#hlh?-5CJOJQJ^JaJ#hlh- 5CJOJQJ^JaJ#hlht95CJOJQJ^JaJ??@@*@<@h@j@l@~@@@ A"A$A&A(A*A,A8A:A^AAA޼KKvdSEh?M,CJOJQJ^JaJ hlhtmCJOJQJ^JaJ#hlhtm5CJOJQJ^JaJ#hlh- 5CJOJQJ^JaJ#hlhM5CJOJQJ^JaJ hlhDYCJOJQJ^JaJ hlhAxCJOJQJ^JaJ hlh[CJOJQJ^JaJ hlhOCJOJQJ^JaJ hlh?-CJOJQJ^JaJ hlht#CJOJQJ^JaJv>$AB@osu0xyz{R}T}V}X}}&v"T 7$8$H$gd+c 7$8$H$gd9 7$8$H$gd; 7$8$H$gd?-AAAAAAAB(BXBjBBBBBBBBBBBCCCll޼ޫޫޙudSddQdU hlhvo@oBoDoFo`odo|ooooooooKvdSSSB hlhhuCJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJ#hlhtm5CJOJQJ^JaJ#hlh- 5CJOJQJ^JaJ#hlh~5CJOJQJ^JaJ hlhXCJOJQJ^JaJ hlhOCJOJQJ^JaJ hlh"BCJOJQJ^JaJ hlh/CJOJQJ^JaJ hlhtmCJOJQJ^JaJ hlhV)CJOJQJ^JaJo pppppp.qdqpqtqqqqqqqqqq rrrr޼{j{{YY{K{Kh^]CJOJQJ^JaJ hlh~r.CJOJQJ^JaJ hlh0ECJOJQJ^JaJ hlh}CJOJQJ^JaJhf#_CJOJQJ^JaJ hlh"BCJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJ hlhhuCJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJ hlhtmCJOJQJ^JaJ hlh@iCJOJQJ^JaJrrvsxssstjtvtxtuuuuFvjvvvwzw޼ޫވvdSBSB1 hlhW,CJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJ hlh@iCJOJQJ^JaJ#hlh@i5CJOJQJ^JaJ#hlh- 5CJOJQJ^JaJ#hlh~5CJOJQJ^JaJ hlhhuCJOJQJ^JaJ hlh"CJOJQJ^JaJ hlhtmCJOJQJ^JaJ hlh/CJOJQJ^JaJ hlh}CJOJQJ^JaJ hlh^]CJOJQJ^JaJzww.x0xxxyyyyyyzzzzXz\zzͼvdSBSBSBS hlh~r.CJOJQJ^JaJ hlh?-CJOJQJ^JaJ#hlh?-5CJOJQJ^JaJ#hlh- 5CJOJQJ^JaJ#hlhO5CJOJQJ^JaJ hlhzCJOJQJ^JaJ hlhm3CJOJQJ^JaJ hlhW,CJOJQJ^JaJ hlhXCJOJQJ^JaJ hlhsCJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJzzzz{{{{{{{{||h|j|l||ɸۃrarPr?ar hlhsCJOJQJ^JaJ hlh8TCJOJQJ^JaJ hlhpxCJOJQJ^JaJ hlh;CJOJQJ^JaJ#hlh;5CJOJQJ^JaJ#hlhpx5CJOJQJ^JaJ hlhBmCJOJQJ^JaJ hlhO2CJOJQJ^JaJ#hlhO25CJOJQJ^JaJ#hlh- 5CJOJQJ^JaJ#hlhp5CJOJQJ^JaJ|||||||0}2}P}T}V}X}}}}}}ͼ͚ͫ{hVDV3 hlhQrCJOJQJ^JaJ#hlh- 5CJOJQJ^JaJ#hlhQr5CJOJQJ^JaJ$hlh5B* OJQJ^Jph3 hlh 3CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hlh=i+CJOJQJ^JaJ hlh8TCJOJQJ^JaJ hlhsCJOJQJ^JaJ hlh;CJOJQJ^JaJ hlhz\CJOJQJ^JaJ hlh\oCJOJQJ^JaJ}}~ ~Z~\~^~~~~(x|ޱɞލ|k|YGY#hlh- 5CJOJQJ^JaJ#hlh95CJOJQJ^JaJ hlhmCJOJQJ^JaJ hlh}ZCJOJQJ^JaJ hlh9CJOJQJ^JaJ$hlhQr0JCJOJQJ^JaJ/jhlhQrCJOJQJU^JaJ)jhlhQrCJOJQJU^JaJ hlhQrCJOJQJ^JaJ hlhMQCJOJQJ^JaJ*.6ʁҁԃ "&(txRп■yhyS)jhlh\oCJOJQJU^JaJ hlhQ6CJOJQJ^JaJ hlhd2CJOJQJ^JaJ hlh\oCJOJQJ^JaJ#hlh\o5CJOJQJ^JaJ#hlh- 5CJOJQJ^JaJ hlh9CJOJQJ^JaJ hlh yCJOJQJ^JaJh 3CJOJQJ^JaJ hlhQCJOJQJ^JaJRTV|~ΆD܇އ6FҿҮxgVVVE7h 3CJOJQJ^JaJ hlh:CJOJQJ^JaJ hlh CJOJQJ^JaJ hlhQrCJOJQJ^JaJ#hlhQr5CJOJQJ^JaJ#hlh- 5CJOJQJ^JaJ#hlhM5CJOJQJ^JaJ hlh\oCJOJQJ^JaJ$hlh\o0JCJOJQJ^JaJ)jhlh\oCJOJQJU^JaJ/jhlh\oCJOJQJU^JaJFLNPRTVXZˆ "$&(DXnpпxgVgDxg3g3g hlh CJOJQJ^JaJ#hlh~5CJOJQJ^JaJ hlh:+/CJOJQJ^JaJ hlhM>CJOJQJ^JaJ#hlhM>5CJOJQJ^JaJ#hlh- 5CJOJQJ^JaJ#hlhM5CJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJ hlhQrCJOJQJ^JaJ hlh\oCJOJQJ^JaJh 3CJOJQJ^JaJ hlh_<CJOJQJ^JaJpƉ8RTfx~пНЮЮЌxdP'hlh;5B* OJQJ\^Jph3'hlh8T5B* OJQJ\^Jph3'hlh5B* OJQJ\^Jph3 hlhCJOJQJ^JaJ hlh-JCJOJQJ^JaJ hlh CJOJQJ^JaJ hlhQrCJOJQJ^JaJ hlh+cCJOJQJ^JaJ hlhM>CJOJQJ^JaJh$CJOJQJ^JaJ~:RXFڔV|`dBB 7$8$H$gdJ=Z 7$8$H$gd; 7$8$H$gd+c 4:<>@BԌ֌܌ތJLlntvȍRųn]]nL] hlh+cCJOJQJ^JaJ hlhnCJOJQJ^JaJ hlhHCJOJQJ^JaJ hlh;CJOJQJ^JaJ hlhfTCJOJQJ^JaJ#hlh;5CJOJQJ^JaJ#hlh- 5CJOJQJ^JaJ#hlh~5CJOJQJ^JaJ'hlh;5B* OJQJ\^Jph3'hlh;5B* OJQJ\^Jph3RTVX,.8z|z|ɸweeTCT.)jhlhHuCJOJQJU^JaJ hlhECJOJQJ^JaJ hlh@B֗ؗHJrܺܺܺܨܗܗ܉ܗܗxx hlhnCJOJQJ^JaJhXBCJOJQJ^JaJ hlhHCJOJQJ^JaJ#hlh- 5CJOJQJ^JaJ hlhE*:CJOJQJ^JaJ hlhfTCJOJQJ^JaJ hlh;CJOJQJ^JaJ#hlh;5CJOJQJ^JaJ*.68PR̝ΝޝFHɸەsbQs@bss hlh1CJOJQJ^JaJ hlhy CJOJQJ^JaJ hlhfTCJOJQJ^JaJ hlh CJOJQJ^JaJ hlh;CJOJQJ^JaJ#hlh;5CJOJQJ^JaJ hlhE*:CJOJQJ^JaJ hlh] CJOJQJ^JaJ#hlh] 5CJOJQJ^JaJ#hlh- 5CJOJQJ^JaJ#hlhM5CJOJQJ^JaJHbd|~<>LNPҟԟ68̺ޗ̺udS hlhnCJOJQJ^JaJ hlh1CJOJQJ^JaJ hlh>CJOJQJ^JaJ hlh 4wCJOJQJ^JaJ hlh CJOJQJ^JaJ#hlh;5CJOJQJ^JaJ#hlh- 5CJOJQJ^JaJ#hlh~5CJOJQJ^JaJ hlhfTCJOJQJ^JaJ hlh;CJOJQJ^JaJܠޠ`bdfܡޡ8:`dfhjl@BDFH&(TV޻ކކtcttކކ hlh$ CJOJQJ^JaJ#hlhq!%5CJOJQJ^JaJ hlh1CJOJQJ^JaJ#hlh;5CJOJQJ^JaJ#hlh- 5CJOJQJ^JaJ#hlh^5CJOJQJ^JaJ hlhnCJOJQJ^JaJ hlh;CJOJQJ^JaJ hlhq!%CJOJQJ^JaJ&V|~@Bͼ hlh"CJOJQJ^JaJ hlhq!%CJOJQJ^JaJ hlhnCJOJQJ^JaJ hlh1CJOJQJ^JaJ hlh;CJOJQJ^JaJ50P:pJ=Z/ =!n"S#7$7% DyK www.arsobatravel.plyK Phttp://www.arsobatravel.pl/yX;H,]ą'cDyK www.arsobatravel.plyK Phttp://www.arsobatravel.pl/yX;H,]ą'cDyK ]http://www.arsobatravel.pl/pl/Wiosenna_naWALnica_-_pieszy_rajd_na_orientacje,strona,108.htmlyK http://www.arsobatravel.pl/pl/Wiosenna_naWALnica_-_pieszy_rajd_na_orientacje,strona,108.htmlyX;H,]ą'cH@H NormalnyCJ_HaJmHnHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k@, Bez listy8U@8 \o HiperBcze >*B*ph: V%:00LM^_`u#+4-&t Lv % "6Q+Mlq;U!" $$V%%&&&&&'(0(U()*5+,,,S----.//!11b2 3<4P63778'999:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&t Lv q;U!" $&&')*5+,.//9:00 t>00 00 Z00Z00Z0000h,N0000 00 00 00 Z000 0 S0 0 0 0 Z00Z00Z00X0000 @S00 00Z00Z00Z0006*Z00Z00Z00Z00t <P'@*-0b=?Alorzwz|}RFpR|ޔHVB"%&'()*,-./01235STUVWXYZ[\]_`abcdefgv>B#+4^B$&#'7'*+3+011:XXX8@0( B S ?:\ hh^h`hH) ^`hH) 88^8`hH) ^`hH() ^`hH() pp^p`hH()  ^ `hH. @ @ ^@ `hH.  ^ `hH.\0-3 3\$13 3\m3 3|-3 )-3 !)/3 ")03 3()003 $()\03 %()03 &.03 '.03 (.p13 .13 !.13 ".23 3)P23 $()23 %()23 &()23 '()033 (()h33 .m3 !..n3 "...Tn3 3....n3 $ .....n3 % ......Y3 & .......`Y3 ' ........Y3 ( .........}ZY ' }/H] > !$q!%=i+W,X>,?M,?-~r.:+/O2d2 3m3i7t9E*:C; < =M>Y ?XB"BjC0E2EGE;IHZXI4PMQ8TfTvQ6l_ [Axmo$:Q\o} 4 C@""Q "" : "(*>@BlUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7&{ @Calibri7& VerdanaAVerdana,Bold=Arial,Bold;SimSun[SO"1*҆Juxg^82k^82k$n74y:y:2QHX?;2III Wiosenna naWAAnicaPIESZY RAJD NA ORIENTACJ Jerzy Arsoba Jerzy Arsoba Oh+'04D \h  III Wiosenna naWAnicaPIESZY RAJD NA ORIENTACJJerzy Arsoba,REGULAMIN RAJDU - edycja 16 kwietnia 2011NormalJerzy Arsoba120Microsoft Office Word@*cy@v@t^82՜.+,D՜.+,p, px REGULAMIN RAJDUARSOBA TRAVELky:' III Wiosenna naWAnica Tytu 8@ _PID_HLINKSAJW]http://www.arsobatravel.pl/pl/Wiosenna_naWALnica_-_pieszy_rajd_na_orientacje,strona,108.htmld4ihttp://www.arsobatravel.pl/d4ihttp://www.arsobatravel.pl/d !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghjklmnoprstuvwxyz{|}~Root Entry F[äData i1Tableq\&WordDocument7SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q